نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

حدیث هفته

حدیث هفته چهل و هفتم

حدیث هفته چهل و ششم

حدیث هفته چهل و پنجم

حدیث هفته چهل و چهارم

حدیث هفته چهل و سوم

حدیث هفته چهل و دوم

حدیث هفته چهل و یکم

حدیث هفته چهلم

حدیث هفته سی و نهم

حدیث هفته سی و هشتم

حدیث هفته سی و هفتم

حدیث هفته سی و ششم

حدیث هفته سی و پنجم

حدیث هفته سی و چهارم

حدیث هفته سی و سوم

حدیث هفته سی و دوم

حدیث هفته سی و یکم

حدیث هفته سی ام

حدیث هفته بیست و نهم

حدیث هفته بیست و هشتم

حدیث هفته بیست و هفتم

حدیث هفته بیست و ششم

حدیث هفته بیست و پنجم

حدیث هفته بیست و چهارم

حدیث هفته بیست و سوم

حدیث هفته بیست و دوم

حدیث هفته بیست و یکم

حدیث هفته بیستم

حدیث هفته نوزدهم

حدیث هفته هجدهم

حدیث هفته هفدهم

حدیث هفته شانزدهم

حدیث هفته پانزدهم

حدیث هفته چهاردهم

حدیث هفته سیزدهم

حدیث هفته دوازدهم

حدیث هفته یازدهم

حدیث هفته دهم

حدیث هفته نهم

حدیث هفته هشتم

حدیث هفته هفتم

حدیث هفته ششم

حدیث هفته پنجم

حدیث هفته چهارم

حدیث هفته سوم

حدیث هفته دوم

حدیث هفته اول