عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

راهنمای استفاده از خدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت

"صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم"

لینک صفحه دریافت خدمت

 

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت

اشتراک پذیری مشترک جزء

13031670100

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

اشتراک پذیری مشترک عمده

13031670101

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

ارائه قبض المثنی

13031670102

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

13031670103

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

ارائه استعلام سازمان ها (دفترخانه رسمی/شهرداری)

13031670104

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

تغییر نام مشترک جزء

13031670105

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

اصلاح آدرس مشترک جزء

13031670106

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

ثبت رقم کنتور مشترک جزئ (نبود خوانی)

13031670107

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

اصلاح قبض مشترکین گاز

13031670108

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

13031670109

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

13031670110

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

رفع اشکال قبض گاز

13031670111

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

تست کنتور گاز

13031670112

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

نصب علمک

13031670113

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

(تخریب و نوسازی)جمع آوری تجهیزات

13031670114

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

جابجایی علمک

13031670115

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

قطع جریان گاز مشترکین

13031670116

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

وصل جریان گاز مشترکین

13031670117

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

محاسبه جزئیات صورتحساب

13031670118

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

تفکیک کنتور گاز

13031670119

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

اقاله فسخ قرارداد

13031670120

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

تعویض کنتور گاز

13031670121

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

پاسخگویی به شکایات و درخواستها در حوزه گاز

13032231000

غیرحضوری (الکترونیکی)

لینک شناسنامه خدمت

لینک خدمت

 

لینک سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان

لینک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 

لینک پرسش های متداول

لینک توافق‌نامه سطح خدمت

لینک شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

 

 

۳۰اردیبهشت ۱۴۰۳ 344