مدیرعامل:

مديرعامل شركت گاز استان گیلان با توجه به حدود و ميزان اختيارات تفويض شده از سوي ستاد شركت ملي گاز ايران مسئول حسن اجراي كليه امور، حفظ حقوق ، منافع و اموال شركت، تائيد و ابلاغ وظايف و حدود اختيارات سازمان هاي تابعه، كنترل و نظارت عاليه بر روش ها، سيستمهاي جاري و اقدامات صورت گرفته و ارائه طريق در بهبود و اثربخشي بيشتر فرآيند ها، تائيد اسناد تعهدآور، نظارت بر سـازماندهي و ساختار سـازماني شـركت گـاز اسـتاني، تشـكيل كميتـه هـاي تخصصـي و راهبـردي و تـأمين منابع مورد نياز شركت مي باشد.

 

دفتر مدیرعامل:

انجام وظايف دفتري مديريت اعم از تايب، بايگاني و نگهداري اسناد، دريافت و ابلاغ پيام، هماهنگي تاريخ جلسات و قرار ملاقات ها، ثبت نامه هـاي وارده و صـادره، پاسخگويي به تلفن ها، استفاده از سيستم هايي اتوماسيون اداري، هماهنگي جهت ملزومات ماموريت مدير وكاركنان و ساير امورات مربوط به دفتر مدير.

 

مشاور:

مطالعه و شناخت آخرين سيستم ها و نظام هاي مديريت نوين و نيز آخرين تغييرات در نظامهاي مديريتي فعلـي جهـت ارائـه نقطـه نظـرات در راستاي استقرار، نگاهداشت و بروزآوري سيستم ها بمنظور دستيابي به اثربخشي بيشتر در راستاي اهداف شـركت و افـزايش بهـره وري، ارائه پيشنهادات در انتخاب اعضاء كميته هاي راهبردي و اجرائي ، ارتباط با شركت هاي مشاور و ارائه مشـاورت هاي لازم حسـب شـرايط و نظـر مديريت ارشد درخصوص ديگر فرآيندهاي سازمان و نحوه اعمال تغييرات در جهت بهبود عملكرد و بهره وري سازماني .

 

مدیریت بهره برداری:

انجـام برنامه ريزي هاي عملياتي سازمان بهره برداري منطبـق با خط مشي و سياست هاي كلان شركـت، هدايت ، هماهنگي، كنترل و نظارت و ارزيابي عملكرد اقدامات و فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي ، بررسي و ارائه راهكـار در راسـتاي بهبود فرآيندهاي جاري ، پيشبيني و اقدام در تأمين منابع مورد نياز جهت انجام وظايف و مأموريت هـاي سـازمان بهـره بـرداري مطـابق بـا برنامه ريزي هاي صورت گرفته .

 

مدیریت مالی:

برنامه ريـزي و تعيين فرآيندهاي مـالي شركــت، كنتـرل ، نظـارت و تأييـد كليــه اسـناد مـالي، نظــارت بـر فرآينـدهــاي حسـابداري فروش، جاري، طرحهاي عمراني، بودجه، كالا، حسابداري صنعتي، اموال و انبار، دفترداري و حساب هاي نهائي و ارائه طريق جهت بهبود عملكـرد و افزايش كارائي در راستاي سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده و ايجاد هماهنگي هاي لازم در اجراي فرآيندهاي مالي مربوطه

 

مدیریت مهندسی و اجرای طرحها:

تعيين اهداف سازمان مهندسي و اجراي طرح ها منطبق با سياست هاي ابـلاغ شـده و تنظيـم برنـامه هاي عمليـاتي در راستـاي اهداف تعيين شده، بررسي و ارائه بودجه هاي عمراني و سرمايه اي در حوزه مهندسي و اجراي طرحها، نظارت عاليه بر طراحي و اجراي كليه طرح هاي مهندسي و گازرساني به صنايع و مجتمع هاي مسكوني و رعايت كليه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و استانداردهاي فنـي و ايمنـي و جوانـب اقتصـادي آنهـا، نظارت عاليه بر اقدامات مرتبط با انتخاب پيمانكاران، شرايط خصوصي پيمان، تعيين مقـادير، صـلاحيت پيمانكـاران اجرائـي و شـركت هاي مشـاور و مسئول تحويل پروژه هاي اجرا شده به واحدهاي بهره بردار و مشكلات و نواقص آنها در هنگام تحويل.

 

مدیریت منابع انسانی:

برنامه ريزی و نظارت بر اجرای نظام مند کلیه ضوابط و مقررات پرسنلي مرتبط به تمامي کارکنان شرکت، نيازهاي آموزشي کليه کارکنان، برنامه ریزی در خصوص نيروهاي غير رسمي اعم از جذب، برنامه ريزي، كاريابي، جابجايي، تعيين اهداف و برنامه ريزي و نظارت بر كليه فعاليت هاي مرتبط با ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی کارکنان،  برنامه ریزی و ارائه خدمات مربوط به ایثارگران شرکت اعم از رسمی و غیر رسمی.

 

واحد روابط عمومی:

برنامه ريزي در جهت انعكـاس فعاليتها ، برنامـه ها و اخبار مربـوط به شركت گـاز استـاني در سطـح جامعه ازطريق رسانـه هاي گـروهي ، جـرايـد و ديگر طرق ممكن ، برقراري ارتباط با اقشار مردم ، سازمانها و ارگانها در راستاي دريافت نظرات، انتقادات، پيشنهادات و آگـاهي از سطح انتظارات جامعه از خدمات شركت، برگزاري مراسم هاي مختلف ملي، مذهبي و افتتاح طرح ها و پروژه ها، بررسي اطلاعيه هـا و بخشـنامه هـا و نشر آنها جهت آگاهي كاركنان، فراهم نمودن امكانات در راستاي بازديد اشـخاص، نماينـدگان و مقامـات از تأسيسـات شـركت و برگـزاري جلسـات پرسش و پاسخ و اطلاع رساني بين مسئولين، كاركنان و مردم .

 

واحد امور حقوقی و پیمانها:

برنامه ريزي، هماهنگی و نظارت و پیگیری امور مربوط به اقامه دعوی، تنظیم لوایح، دادخواست ها، اسناد حقوقی، نظارت بر تحصیل اراضی، نظارت بر متون حقوقی قراردادها، ارائه نقطه نظرات و مشاوره های حقوقی به کارکنان و مقامات عالی شرکت، برنامه ریزی جهت انجام مراحل انتخاب پیمانکاران، کنترل و تایید اسناد پیمان و دفترچه های پیمان، اخذ ضمانت نامه ها و صورت وضعیت پیمانکاران، محاسبه تعدیل پیمانها و انجام کلیه مراحل مربوط به پیمانها.

 

واحد اندازه گیری و توزیع گاز:

انجام برنامه ريزي لازم جهت اندازه گيري و محاسبه مقدار گاز وارد شده به شركت و انجام محاسبات ضرائب و فاكتورهاي مؤثر در محاسبات اندازه گيري وانجام اقدامات لازم بمنظور توزيع عادلانه گاز به مشتركين و اولويت بندي و طبقه بندي مشتركين گاز طبيعي درزمان اوج مصرف.

 

واحد برنامه ریزی:

مطالعه برنامه هاي مصوب شركت و انجام برنامه ريزي هاي لازم در راستاي اجرائي نمودن آنها مطابق با خط مشي و سياست هاي كلان شركت، برآورد منابع لازم پروژه ها و طرحهاي اجرائي، بودجه هاي عمراني و سرمايه اي، برنامه ريزي در راستاي اجرا و كنترل پروژه ها، نگهداري و تعميرات، كنترل شبكه و بودجه هاي عمراني و نظارت بر نحوه اجراي طرحها و موارد مذكور مطابق با برنامه هاي زمانبندي شده و تعيين شاخص هـا و استانداردهاي كاري كليه فرآيندهاي شركت به منظور كنترل عملكرد و بهره وري سازماني .

 

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات:

تعيين اهداف و برنامه هاي سيستماتيك و كامپيوتري شركت متناسب با سياست ها ، خط مشي ها و دامنه وگسترده اطلاعات و فعاليت ها ، كنترل و نظارت عاليـه بـر طراحي ، توليد و استقرار سيستم هاي رايانه اي با رعايت قوانين ، ضوابط و اختيارات تفويض شده از ستاد شركت ملي گاز ايران، نياز سنجي تجهيـزات و سـخت افزارهاي شركت مناسب با سيستم ها و نرم افزارهاي مورد استفاده ، نظارت عاليه بر فرآيند ورود ، كنترل ، تغذيه و پردازش و چاپ اطلاعات كامپيوتري ، شرايط كار شرايط خصوصي پيمان ، ارزيابي و تعيين صلاحيت پيمانكاران و شركتهاي مشاور در امر خدمات واگذاري به بخش خصوصي.

 

واحد بهینه سازی مصرف انرژی و کربن:

برنامه ريزي، كنترل و نظارت بر مطالعات فني و اقتصادي طرح هاي بهينه سازي و سازماندهي در جهت طراحي و اجراي طرحهاي مصوب ، كنترل و نظارت عاليـه بـر طراحي و اجراي طرحهاي بهينه سازي ، مشاوران و پيمانكاران طرح ها ، كنترل و نظارت بر تدوين مفاد كتابچه پيمان جهت انجام طرحهاي بهينه سازي مصرف گاز.

 

واحد پژوهش و فناوری:

برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليت هاي مطالعاتي و پژوهشي در بخشهاي مختلـف شـركت جهـت آگـاهي از آخـرين دسـتاوردهاي علمـي و امكـان استفاده از روشهاي نوين در وظايف، فعاليت ها و فرآيند هاي عملياتي موجود در راستاي بهينه سازي آنها.

 

واحد حراست:

آشنائي با دستورالعمل ها، آئين نامه ها و روش هاي حفاظتي بمنظور انجام حفاظت مستمر و كامل از كليه تأسيسات، امـاكن، امـوال، اسـناد و مدارك پرسنل شركت و حفظ و نگهداري آنها و كنترل و نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي حراستي.

 

واحد بازرسی فنی:

برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي بازرسي فني در حوزه هاي تاسيسات در حال بهره برداري، پروژه هاي در حال اجرا، اقـلام كـالا و تجهيـزات، نشـت يابي و بازرسي خوردگي مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاي مورد تاييد به منظور اطمينان از شرايط بهينه اجرا، نگهداري، تعميرات و بهـره بـرداري بـه مفهوم افزايش بازدهي تاسيسات، پيشگيري از بروز توقفات ناخواسته، همچنين حوادث غيرمترقبه.

 

واحد تدارکات و عملیات کالا:

برنامه ريزي و اقدام درجهت تامين و تدارك به موقع اقلام و تجهيزات مورد نياز شركت درانجام مطلوب خدمات گازرساني و اجراي طرح ها وكنترل و نظارت برگردش موجودي انبارها وكنترل موجودي اقلام، خريد هاي داخلي و خارجي مطابق با پيش بيني ها و تقاضاهاي صورت گرفته ، فرآيند هاي رسيد و ارسال كالا از انبارهاي شركت و تحويل اجناس به واحدها، نواحي و متقاضيان و انبار و نگهداري از اجناس مطابق با اصول و رعايت نكات ايمني درحفظ سلامت كالا و اقلام .

 

واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل:

بهبود وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست واحدهاي زيرمجموعه از طريق هدايت، راهبري و نظارت بر حسن اجراي مقررات، استانداردها و دستورالعمل هاي مربوط بهHSE، مسئوليت كنترل جنبه هاي بارز زيست محيطي و مخاطرات بهداشتي و ايمني، نظارت بر شناسايي و ارزيابي ريسكها، استقرار برنامه هاي پدافند غير عامل و مديريت بحران .

 

واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین:

این واحد در راستای قوانین و الزامات بالادستی به هماهنگی فعالیت های فروش و خدمات مشترکین مختلف تجاری، خانگی و صنعتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه در سطح استان می پردازد. هم اکنون خدمات به مشترکین مختلف در قالب 22 خدمت زیر ارائه می شود.

 

ردیف

نوع خدمت

1

اشتراک پذیری مشترکین جزء

2

اشتراک پذیری مشترکین عمده

3

ارائه قبض المثنی

4

ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

5

ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها)

6

تغییر نام مشترک جزء

7

اصلاح آدرس مشترک جزء

8

ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

9

اصلاح قبض مشترکین گاز

10

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

11

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

12

رفع اشکال قبض گاز

13

تست کنتور گاز

14

نصب علمک

15

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

16

جابجایی علمک

17

قطع جریان گاز مشترکین

18

وصل مجدد جریان گاز مشترکین

19

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

20

تفکیک کنتور گاز

21

اقاله/فسخ قرارداد

22

تعویض کنتور گاز

 

 

۸فروردین ۱۴۰۳ 1508