در اجرای قرارداد همکاریهای اقتصادی و فنی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق که در سال 1966 به امضاء رسید مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گازطبیعی به مدت15  سال (از سال  1970 الی 1985) برای اجرای طرحهای ذوب آهن و ماشین سازی و احداث خطوط لوله سراسری گاز ایران به شوروی صادر گردد. از این رو شهرهای رشت و آستارا در اجرای موافقت نامه مزبور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند که عملیات گازرسانی در سالهای ابتدایی توسط گازرسانی و فروش منطقه  3(گازرسانی و فروش تهران) هدایت و اداره می شد تا اینکه با توسعه گازرسانی به شهرها، گازرسانی و فروش منطقه ده گیلان در تاریخ 1369/05/16 تشکیل و از منطقه 3 تهران جدا و عملاً شروع به فعالیت نمود به گونه ای که سازمان پرسنلی آن در تاریخ 1369/06/03  به منظور جذب و تکمیل نیروی انسانی به تصویب رسید. سپس در تاريخ  1377/09/29شرکت گاز استان گیلان (سهامی خاص) تحت شماره 146419 به ثبت رسیده و به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران، جایگزین منطقه ده گاز گیلان گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارتست از دریافت، توزیع، خرید و فروش، حق العملکاری گاز طبیعی، مطالعه، تهیه و تنظیم ، اجراء، حفاظت و اداره عملیات مربوط به طرحهای احداث خطوط فرعی و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تاسیسات مربوطه در استان گیلان.

تاریخچه شرکت گاز استان گیلان

۱۴تیر ۱۳۹۳ 17267